Luật Pháp và Thương Mại

Chương Trình Nghe Lại

Player

About

Luật Pháp và Thương Mại
(
Thứ Hai, Thứ Năm  6:00pm-6:30pm
Chủ Nhật  7:30pm-8:00pm )
Phụ Trách: (LS Dina Nguyễn & Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh)
Email:

Statistics

 • Total
  1640 times
 • This Week
  11 times
 • This Month
  30 times
 • Last Played
  1 day ago